Nl test
NL test

Algemene Voorwaarden

WAT JE ECHT MOET WETEN:
BRUIKLEEN: Je betaalt een maandelijkse vergoeding voor het gebruik van de plantenbakken en houders/staanders waar jouw balkonset uit bestaat. Jouw balkonset krijg je dus op basis van bruikleen.
TWEE PLANTENWISSELS:
Onderdeel van jouw balkonset zijn twee plantenwissels per 12 maanden. Zo is jouw balkon heel het jaar groen.
PLANNING WISSELS:
Wij voeren de plantenwissels uit in april/mei en september/oktober. Dit is sterk afhankelijk van het weer. Dit kan dus veranderen!
OPZEGGEN:
Opzeggen kan altijd, laat het ons weten. We komen dan wel jouw balkonset ophalen. Maken we iemand anders blij mee!
WATERGEVEN:
We proberen het jou zo makkelijk mogelijk te maken om te genieten van een groen balkon zonder al te veel werk. De planten water geven is en blijft nog steeds een vereiste!

//Artikel 1 Definities

1. Upperbloom is een onderneming die zich ten doel stelt het versieren van balkons door middel van het bieden van een plantenservice, inhoudende dat Upperbloom twee keer per jaar planten in plantenbakken kan leveren aan Klant.

2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Klant' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten en Producten van Upperbloom, zoals genoemd in artikel 1.4 en 1.5.

3. In de Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen Upperbloom en Klant, een en ander in meest ruime zin.

4. In de Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Upperbloom ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, zoals het bezorgen van Producten en Plantenbakken en het installeren van Plantenbakken en bijbehorende attributen, en waaronder tevens begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.

5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Product' verstaan: alle door Upperbloom en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten, inhoudende planten voor op het balkon van de Klant, met bijbehorende potgrond en voedingssupplementen.

6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Plantenbak' en 'Balkonset' verstaan: de bakken en attributen waarin de door Upperbloom geleverde planten zullen worden aangeleverd.

7. In de Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de website www.upperbloom.nl, waar Klanten Producten kunnen bestellen.

//Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en Upperbloom gesloten Overeenkomsten waarbij Upperbloom Diensten aanbiedt of Producten levert.

2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Upperbloom overeengekomen.

3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op gewijzigde opdrachten van Klant.

//Artikel 3 Overeenkomst

1. Alle aanbiedingen op de Website van Upperbloom zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

2. Indien Klant acht of minder Plantenbakken besteld, komt de Overeenkomst tot stand doordat Klant een bestelling plaatst op de Website. Upperbloom zal Klant een bevestiging van de bestelling sturen.

4. Als Upperbloom een bestellingsbevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Upperbloom kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de bevestiging van Upperbloom, dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Upperbloom deze alsnog schriftelijk bevestig.

6. Een opdracht door een Klant als genoemd in artikel 3.3, waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Upperbloom.

//Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

1. Upperbloom zal zich naar beste kunnen inspannen de Diensten met zorg uit te voeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

2. Upperbloom heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Upperbloom aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, waaronder begrepen maar niet uitsluitend de hoeveelheid zonlicht op het balkon en het aantal gewenste Balkonbakken, tijdig aan Upperbloom worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Upperbloom zijn verstrekt, heeft Upperbloom het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.

4. Indien voor de uitvoering van Diensten, zoals het leveren van Producten, een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Upperbloom hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Upperbloom dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

//Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst door Upperbloom

1. Upperbloom is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst en/of het Abonnement niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel dat Upperbloom goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten. Niet-nakoming kan bestaan uit het niet voldoen aan de betalingsverplichting of het in strijd handelen met artikel 11.

2. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze nietnakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Upperbloom gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

3. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Upperbloom vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Upperbloom op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

4. Indien Upperbloom overgaat tot ontbinding van haar bedrijf, is Upperbloom niet verplicht tot enige schadevergoeding aan Klant. Indien Klant reeds had betaald voor nieuwe Balkonbakken, maar de Balkonbakken nog niet geleverd zijn, dan zal Upperbloom het volledige door Klant betaalde bedrag terugstorten. De reeds bij Klant zijnde Balkonbakken en Producten mogen bij Klant blijven.

//Artikel 8 Kosten, honorering en betaling

1. Alle genoemde bedragen op de Website en in de factuur zijn in euro's en inclusief BTW en verzendkosten, tenzij anders vermeld.

2. Upperbloom heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.

3. Upperbloom behoudt zich het recht voor de prijzen van haar producten aan te passen.

4. Betaling door een Klant die acht of minder Balkonbakken bestelt, zoals genoemd in artikel 3.2, geschiedt in webshop vorm . Dit houdt in dat Klant bij het plaatsen van zijn/haar bestelling de betaling doormiddel van IDeal of creditcard of kan uitvoeren.

5. Bij een Klant die meer dan acht Balkonbakken bestelt, zoals genoemd in artikel 3.3, dient betaling van een factuur te geschieden middels bankoverschrijving. Betaling van een factuur dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na het ontvangen van de factuur in de valuta die is gefactureerd.

6. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7. Indien Upperbloom besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.6 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

//Artikel 9 Bezorging

1. Upperbloom zal, na een succesvolle bestelling van de Klant, contact opnemen met Klant (2x telefonisch, 2x per mail) voor het bespreken van een bezorgafspraak. Upperbloom streeft ernaar om binnen 10 dagen de balkonset te bezorgen bij klant. Afhankelijk van de drukte kan dit soms langer zijn.

2. Indien Klant na 2x telefonisch contact poging, vervolgens niet reageert op de op de door Upperbloom gestuurde e-mail reageert, zal Upperbloom Klant een nieuwe mail sturen. Indien Klant ook daarop niet reageert, zal Upperbloom het initiatief voor het inplannen van een bezorgmoment staken en hiermee de bestelling afhandelen.

3. Upperbloom zal klant op de betreffende bezorgdag een sms-bericht sturen omtrent de precieze tijd van bezorging.

4. De plaats waarin bezorgd wordt is Amsterdam. Klant moet dus woonachtig zijn in Amsterdam.

5. Upperbloom zal de bezorging zelf uitvoeren en de Plantenbakken op het balkon van Klant installeren.

6. Indien Klant niet thuis is op het door hem gekozen bezorgmoment, is Upperbloom gerechtigd de Producten op te slaan voor het risico en op kosten van Klant. Klant kan vervolgens contact opnemen met Upperbloom via info@upperbloom.nl of telefonisch om een nieuw bezorgmoment te plannen. De kosten voor de nieuwe afspraak zullen aan Klant in rekening worden gebracht.

//Artikel 10 Annulering en retournering

1. De geleverde Producten betreffen producten met een beperkte houdbaarheid. Om deze reden kunnen de Producten niet worden geretourneerd.

2. De Plantenbakken kunnen wel worden geretourneerd, binnen veertien (14) dagen na de eerste levering, zonder opgaaf van redenen. De Klant zal hiervan de kosten dragen.

//Artikel 11 De Plantenbakken, Producten, en de Wisselservice

1. Klant betaalt voor het gebruik van dede balkonset een maandelijkse bijdrage, die aangegeven wordt op de Website

2. Klant gaat ermee akkoord dat de plantenbakken kunnen worden opgenomen in een wisselsysteem, inhoudende dat Upperbloom de Plantenbakken kan omwisselen op verzoek van de Klant of volgens het afgesloten abonnement.

3. Na een eerste aanschaf van de Plantenbakken, kan de Klant in de toekomst kiezen voor een upperbloom ‘wissel’. Hiermee kan de Klant zijn of haar Plantenbakken laten omwisselen met nieuwe – voorzien van nieuwe bloemen en planten.

4. De upperbloom ‘wissel’ kan alleen worden besteld en uitgevoerd wanneer Klant de Plantenbakken in originele staat heeft bewaard/gebruikt. Klant mag de Plantenbakken niet verven of andere aanpassingen doen, van welke aard ook. Indien Klant in strijd handelt met het hiervoor genoemde, zal Upperbloom geen ‘wissel’ kunnen uitvoeren.

5. Upperbloom garandeert dat de door hem gewisselde Plantenbakken voldoen aan de juiste kwaliteitseisen. Klant zal geen oude en/of kapotte Plantenbakken geleverd krijgen tijdens de roulatie.

6. Upperbloom onderzoekt het balkon van Klant op geschiktheid voor de Plantenbakken. Indien het balkon niet aan de door Upperbloom gestelde eisen voldoet, behoudt Upperbloom zich het recht voor de Plantenbakken niet te installeren.

7. Upperbloom zal zich inspannen verschillende soorten Producten te leveren, maar is hier niet toe verplicht. Derhalve heeft Upperbloom betreffende de variëteit van Producten slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

//Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Upperbloom selecteert namelijk Producten op basis van de door Klant aangedragen gegevens. Upperbloom is niet aansprakelijk indien Klant onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt.

2. De door Klant gekozen bezorgdag en -tijd kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Upperbloom nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is Upperbloom enige vergoeding verschuldigd jegens Klant. Wel zal met Klant kosteloos een nieuwe bezorgdag worden afgesproken.

3. Upperbloom garandeert slechts dat haar Producten en Plantenbakken geschikt zijn voor het doel waarvoor zij bestemd zijn, namelijk het versieren van het balkon. Upperbloom garandeert dat haar Producten en Plantenbakken voldoen aan wettelijke verplichtingen en andere verplichtingen van overheidswege die nodig zijn voor dat doel. Upperbloom is niet aansprakelijk voor schade indien Klant de Producten en/of Plantenbakken gebruikt voor een ander doel dan waarvoor zij zijn bestemd.

4. Upperbloom installeert de Plantenbakken en Producten op de juiste wijze. Upperbloom zal de Plantenbakken altijd ‘binnenboord’ hangen. Upperbloom is niet aansprakelijk voor schade indien Klant de Plantenbakken verplaatst en/of vult met andere dingen dan de door Upperbloom geleverde Producten. Klant is zelf verantwoordelijk voor een juist gebruik van de door Upperbloom geleverde Plantenbakken en/of Producten en is zelf aansprakelijk voor alle gevolgen omtrent het gebruik van de Producten en de Plantenbakken.

5. Upperbloom adviseert Klant slechts omtrent het gebruik van de Plantenbakken ten tijde van de levering. Upperbloom zal geen controles uitvoeren omtrent de staat van het balkon en de balkonreling, alsmede elk ander aspect wat te maken heeft met Producten en/of Plantenbakken. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om een veilige situatie te creëren omtrent het gebruik van de Diensten van Upperbloom.

6. Upperbloom is niet aansprakelijk voor letselschade van Klant en/of een derde, zowel direct als indirect.

7. Upperbloom garandeert niet dat de Website te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Upperbloom is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Klant voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn, het (tussentijds) uitvallen en/of het onbehoorlijk werken van de Website.

8. Upperbloom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op de Website en de schade die daaruit voortvloeit.

9. Upperbloom is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10. Upperbloom is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 13.

11. De Klant vrijwaart Upperbloom voor aanspraken van derden.

12. Indien Upperbloom aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Upperbloom's verplichtingen met betrekking tot haar Diensten en Producten. De aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel wordt beperkt tot het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag. Indien Upperbloom niet verzekerd is dan wel dat de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot duizend (1000) euro.

13. De in dit artikel opgenomen beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Upperbloom.

14. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

//Artikel 13 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Upperbloom, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: nietnakoming van een derde, ziekte van personeel van Upperbloom zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Upperbloom of haar leveranciers, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Upperbloom overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Upperbloom tot dan al heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

//Artikel 14 Garantie

1. Upperbloom biedt een garantie voor de door haar geleverde Balkonbakken tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt in dat Upperbloom de fouten naar haar beste vermogen zal herstellen en indien nodig vervangen. Gebreken dienen schriftelijk bij Upperbloom te worden gemeld.

2. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, ondeskundig, onzorgvuldig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden of van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend brand- of waterschade.

3. De garantie is eveneens niet van toepassing indien de Producten door derden zijn gewijzigd of worden onderhouden.

4. De periode van garantie is zes (6) maanden vanaf het tijdstip van aflevering, tenzij anders is overeengekomen.

5. Voor de Producten wordt geen garantie verleend, omdat deze een beperkte houdbaarheid hebben. Upperbloom garandeert dat de door haar geleverde Producten aan de juiste kwaliteitseisen voldoen. Wel kan Klant, indien hij een klacht heeft omtrent de Producten, contact opnemen met Upperbloom. Klant en Upperbloom zullen dan in onderling overleg proberen tot een passende oplossing te komen.

//Artikel 15 Identiteit van Upperbloom

1. Upperbloom is bij de KvK geregistreerd onder nummer 77507495 en draagt btw-identificatienummer NL861029136B01. Upperbloom is gevestigd aan de Rigakde 10 (1013BC) te Amsterdam.

2. Upperbloom is per e-mail te bereiken via info@upperbloom.nl, middels de website www.upperbloom.nl en telefonisch op 0202101081.

//Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de rechtsverhouding tussen Upperbloom en haar Klanten is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die tussen Upperbloom en haar Klanten mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Amsterdam.